Dividend en dividendrendement van aandelen genoteerd aan de AMX.

Dividend en dividendrendement AMX

Slotkoersen AMX van 6 mei 2011Naam Slotkoers Dividend 2007 Dividend 2008 Dividend 2009 Dividend 2010 Dividend 2011T Dividend rendement 2010 Dividend rendement 2011T
Aalberts Industries € 16,56 € 0,32 € 0,28 € 0,13 € 0,28 € 0,33 1,69{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 1,99{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
AMG Advanced Metallurgical Group € 14,12 _ _ _ _ _ _ _
Arcadis € 16,85 € 0,41 € 0,45 € 0,45 € 0,47 € 0,51 2,79{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,03{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
ASM International € 29,37 € 0,10 _ _ € 0,40 € 0,52 1,36{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 1,77{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
BAM Groep € 5,22 € 0,71 € 0,40 € 0,08 € 0,03 € 0,23 0,58{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 4,41{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
BinckBank € 11,94 € 0,32 € 0,35 € 0,41 € 0,51 € 0,58 4,27{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 4,86{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Brunel International € 33,01 € 0,70 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,91 2,42{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 2,76{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
CSM € 25,05 _ € 1,76 € 0,88 € 0,90 € 0,90 3,59{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,59{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Delta Lloyd Groep € 17,68 _ _ € 0,50 € 0,92 € 0,99 5,20{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 5,60{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
EUROCOMMERCIAL € 34,81 € 1,60 _ _ € 1,82 € 1,86 5,23{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 5,34{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Heijmans € 22,50 € 4,30 _ _ € 0,35 € 0,71 1,56{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,16{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Imtech € 25,35 € 0,36 € 0,47 € 0,59 € 0,65 € 0,75 2,56{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 2,96{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
LOGICA € 1,61 £0,06 £0,03 £0,03 £0,04 £0,05 2,95{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,17{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Mediq € 14,15 _ € 0,30 € 0,44 € 0,46 € 0,48 3,25{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,39{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Nutreco Holding € 51,55 € 1,64 € 1,43 € 1,32 € 1,63 € 1,84 2,56{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,16{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Ordina € 3,82 € 0,20 _ _ _ € 0,01 _ 0,26{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Pharming Group   _ _ _ _ _    
SNS REAAL € 4,03 € 0,82 € 0,41 _ _ € 0,03 _ 0,74{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Ten Cate, Kon. € 30,53 € 0,80 € 0,85 € 0,60 € 0,75 € 0,92 2,46{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 3,01{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Unit 4 € 25,07 € 0,25 € 0,00 € 0,19 € 0,25 € 0,32 1,00{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 1,28{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
USG People € 13,38 € 0,81 € 0,58 _ € 0,16 € 0,32 1,20{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 2,39{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
VastNed Retail € 49,30 € 3,08 € 3,08 € 4,03 € 3,68 € 3,69 7,47{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 7,49{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Vopak, Kon. € 31,73 € 0,46 € 0,53 € 0,63 € 0,70 € 0,75 2,21{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 2,36{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Wavin € 12,05 € 1,50 € 0,52 _ _ € 0,08 _ 0,66{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}
Wessanen, Kon. € 3,04 € 0,65 € 0,20 _ € 0,05 € 0,06 1,65{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043} 1,97{9cca6adccc61e1e3dd917096ca2b106c25cc90259c7a1b673bd9a36484be5043}